Έλεγχος γενικού φωτισμού με KNX

Υλοποίηση συστημάτων αυτοματισμού σε επιλεγμένα καταστήματα που περιλαμβάνει:
Έλεγχο φωτισμού και αυτόματα σενάρια λειτουργίας εξερτώμενα από το ωράριο και τις εργάσιμες / μη εργάσιμες ημέρες
Έλεγχο κλιματισμού
Αναγνώριση παρουσίας σε δοκιμαστήρια και WC
Ελεγχος των ακταστημάτων από κεντρική οθόνη στα ταμεία τους